خانواده های محترم جانبازان و ایثارگران، در این انتشارت برای چاپ کتاب و دریافت خدمات نشر از سی درصد تخفیف با ارائه معرفی نامه از بنیاد جانبازان بهره مند می شوند.