مجموعه اقدامات نویسندگان

مجموعه اقدامات نویسندگان در فرایند چاپ و نشر به ترتیب به شرح زیر می‌باشد:

 

  • ارسال فایل نوشته شده به انتشارات کتاب (به صورت ورد یا دست نوشته)

  • واریز مبلغ پیش‌پرداخت به حساب انتشارات کتاب

  • ارسال مدارک شناسایی به انتشارات کتاب (کپی شناسنامه یا کارت ملی)

  • ارسال مدرک تحصیلی (در صورتی که نویسنده خواهان درج پیشوند مهندس یا دکتر به نام خود باشد می‌بایست مدرک متناسب ارائه دهد)

  • امضاء فرم تعهدنامه

  • امضاء فرم تأیید نهایی (این فرم می‌بایست بعد از ویراستاری و صفحه آرایی و قبل از ارسال فایل به فیپا توسط نویسنده امضا گردد)

  • امضاء فرم قرارداد چاپ (بعد از دریافت فیپا و مجوز) نکته: این فرم مخصوص تیراژ ۱۰۰۰ نسخه به بالا می‌باشد.

  • تسویه‌حساب کامل با انتشارات کتاب

  • دریافت کتاب‌های چاپ شده

نکته: برای دریافت و مشاهده فرم ها کلیک فرمایید.