فرم های چاپ کتاب

خانه فرم های چاپ کتاب

دانلود فرم های چاپ کتاب انتشارات کتاب شلمچه

 

فرم شماره یک: دانلود فرم تعهد (مخصوص تمام نویسندگان)

 

فرم شماره دو: دانلود فرم تایید (مخصوص تمام نویسندگان)

 

فرم شماره سه: دانلود فرم مشخصه (مخصوص تمام نویسندگان)

 

فرم شماره چهار: دانلود فرم قرارداد (تیراژ ۱۰۰۰نسخه به بالا)