خدمات نشر شلمچه

 

انتشارات کتاب شلمچه برای رفاه نویسندگان گرامی خدماتی را به شرح زیر ارائه می‌نماید:

  • تایپ تخصصی کتاب… اطلاعات بیشتر

  • ویراستاری کتاب… اطلاعت بیشتر

  • صفحه آرایی کتاب… اطلاعات بیشتر

  • اخذ شابک… اطلاعت بیشتر

  • اخذ فیپا… اطلاعات بیشتر

  • طراحی جلد کتاب… اطلاعات بیشتر

  • اخذ مجوز چاپ و نشر کتاب… اطلاعات بیشتر

  • چاپ کتاب… اطلاعات بیشتر

  • اعلام وصول و ثبت کتاب در خانه کتاب… اطلاعات بیشتر

  • پخش کتاب… اطلاعات بیشتر

خدمات انتشارات شلمچه